Juridisks paziņojums

 

Šīs vietnes izveidotājs, īpašnieks un uzturētājs ir uzņēmums VELUX A/S, Breeltevej 18, DK-2970 Hørsholm, kas reģistrēts saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese ir Dānijā, no kuras tiek sniegta informācija par VELUX un tā produktiem un pakalpojumiem.

Materiāli par šo veikalu

 

Ienākot vai pārlūkojot šo vietni vai citādi izmantojot tajā esošos materiālus, tai skaitā, lejupielādējot programmatūru, tev vajadzētu veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka neatkarīgi no tā, ko izvēlaties izmantot, tas ir bez vīrusiem un nevar traucēt vai bojāt tavu datorsistēmas darbību, cita starpā, jāpārliecinās, vai lejupielādējamā programmatūra ir savietojama ar tavu programmatūru. Lai arī ir pieliktas visas nepieciešamās pūles, lai nodrošinātu, ka šajā vietnē ietvertais materiāls ir pilnīgs, precīzs un aktuāls, attiecībā uz to netiek dotas nekādas garantijas vai galvojumi. Tāpēc tev, pamatojoties uz šo materiālu, nevajadzētu nedz rīkoties, nedz atturēties no rīcības, un tā vietā sazināties ar  VELUX uzņēmumu, kas sniegs jums nepieciešamo materiālu un palīdzību. Šis materiāls ir  VELUX īpašums. Visu materiālu vai tās daļas pavairošana vai izmantošana jebkādā veidā ir aizliegta, izņemot personīgai nekomerciālai lietošanai. Materiālu reproducēšanai vai izmantošanai nekādas atļaujas netiek piešķirtas, iespējama vien parasta tīmekļa pārlūkošana.

Ja nepieciešama daļas materiālu reproducēšana personiskai nekomerciālai lietošanai, tev ir jāapliecina VELUX kā to avots, iekļaujot reproducētajā dokumentā atsauci uz šo vietni  un paziņojumu par autortiesībām "© 2005 VELUX Group". Uz tekstu, fotogrāfijām, filmām, zīmējumiem, grafikām, skaņām, datiem utt. var attiekties autortiesības, un tie var būt vai nu VELUX īpašums vai VELUX tos var izmantot saskaņā ar atļauju. Preču zīmes un pakalpojumu zīmes, ieskaitot logotipus, saukļus utt., ir reģistrētas vai nereģistrētas zīmes, ko VELUX izmanto saskaņā ar licenci/atļauju. Uz parādītajiem produktiem un aprakstītajām ražošanas metodēm var attiekties citas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, patentu un patentu pieteikumu, ko VELUX izmanto saskaņā ar licenci/atļauju. VELUX aizliedz izmantot šo intelektuālo īpašumu, un tu tiec brīdināts, ka VELUX rūpīgi seko un acumirklī var celt prasību tiesā par savu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

Izmantojot šajā tīmekļa vietnē izvietotos materiālus, VELUX vāc informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem, kas nav personiska rakstura informācija, ar mērķi atjaunināt un uzlabot šo vietni, lai nodrošinātu tev labāko iespējamo apkalpošanu un vietnes materiāli būtu tavām interesēm maksimāli atbilstoši. Personīgā informācija tiek vākta tikai tad, ja apmeklētāji to iesniedz brīvprātīgi. Šāda informācija ietver tavu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, un tā tiks izmantota tikai paredzētajam mērķim, kādam tā tika iesniegta, ja vien tu nebūsi skaidri devis savu piekrišanu arī citādai izmantošanai. Personīgā, kā arī ne-personīgā, VELUX savāktā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā netiks pārdota, iznomāta vai citādi kopīgota ar trešajām pusēm. Jebkurš materiāls, ko VELUX saņem, izmantojot šo vietni, ir uzskatāms par nekonfidenciālu un nepatentētu. VELUX drīkst reproducēt, izmantot, mainīt un nodot jebkuru šādu materiālu bez ierobežojumiem, ieskaitot idejas par produktiem vai ražošanas metodēm un zināšanām, kas ietvertas šajos materiālos.

Saites uz citām vietnēm. Lietojot šajā vietnē iegūto saiti, lai piekļūtu citai vietnei, tu atstāj šo vietni. Vietne, kurā tu nonāksi, ir neatkarīga no šīs vietnes, un tās saturs ir ārpus VELUX kontroles. Nodrošinot šajā vietnē pieejamu saiti, netiek sniegtas nekādas garantijas vai galvojumi attiecībā uz tās vietnes materiālu, kurā tu nonāksi, un VELUX nepārprotami neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas varētu rasties iekļūstot vai pārlūkojot šo vietni vai izmantojot tajā ietvertos materiālus, neatkarīgi no šādu zaudējumu iemesla un neatkarīgi no tā, vai VELUX bija paredzējis vai tam vajadzēja paredzēt šādus zaudējumus, tostarp, šādu zaudējumu rašanās riskus, neizņemot saiti no šīs vietnes vai rīkojoties citādi. Saites uz šo vietni. Ja saite, kas nodrošina piekļuvi šai vietnei, tiek sniegta citā vietnē, VELUX, ja vien nav nepārprotami norādīts citādi, nav devis atļauju vai apstiprinājis ne šo saiti, ne materiālus, kas ietverti šajā citā vietnē, un uzņēmumam VELUX nav nekādas saistības ar šīs citas vietnes īpašnieku. Citi šai vietnē esošie juridiskie paziņojumi. Dažu šīs vietnes sadaļu apmeklēšana var būt saistīta ar īpašiem juridiskiem paziņojumiem, kas ir papildus vispārējam juridiskajam paziņojumam. Šo vispārīgo juridisko paziņojumu neierobežo un nemaina neviens speciālais juridiskais paziņojums.

Privātuma aizsardzības atruna

 

SIA VELUX Latvia (turpmāk tekstā Uzņēmējsabiedrība) velta lielu uzmanību tavai privātuma aizsardzībai un konfidencialitātei. Pildot savas līgumsaistības, Uzņēmējsabiedrības tīmekļa vietne (turpmāk tekstā Tīmekļa vietne) lūdz tev paziņot tādus personas datus kā vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Šie dati ir nepieciešami, lai identificētu tevi kā pārdošanas līguma līgumslēdzēju pusi un sazinātos ar tevi sakarā ar līguma noslēgšanu. Mēs uzglabājam un apstrādājam tavus personas datus vienīgi iepriekš norādītajam mērķim, ja vien tu neesi nepārprotami sniedzis savu piekrišanu tavu personas datu izmantošanai alternatīvam mērķim.

Uzņēmējsabiedrība glabā un apstrādā  personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām.

Uzņēmējsabiedrība uzskata tavus personas datus par konfidenciāliem datiem un izpaudīs tos trešajām personām. Tavi personas dati netiek izpausti nevienai citai trešajai pusei, ja vien tu neesi nepārprotami sniedzis piekrišanu tavu datu izpaušanai kādai citai trešajai pusei.

Mēs izmantojam sīkdatnes vienīgi tāpēc, lai tev būtu vieglāk izmantot mūsu Tīmekļa vietni un mēs spētu tevi atpazīt kā reģistrētu lietotāju nākamajās Tīmekļa vietnes apmeklēšanas reizēs. Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai vāktu cita veida informāciju par tevi.

© 2001, 2018 VELUX Group.